Υποστηρίζουμε το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων όπως και τη διαμόρφωση πολιτικών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής, τη διαχείριση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένης της αστικής βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση και διαχείριση οικοσυστημάτων, την υποστήριξη της ευζωίας των άγριων ζώων.

Η βιοποικιλότητα, περιγράφει την ποικιλία της ζωής στη Γη και πηγάζει από την ιδιότητα των ζωντανών συστημάτων να είναι διαφορετικά. Περιλαμβάνει την ποικιλομορφία εντός των ειδών (γενετική ποικιλότητα), μεταξύ των ειδών (ποικιλότητα ειδών) και μεταξύ των οικοσυστημάτων (οικοσυστημική ποικιλότητα).

Η βιοποικιλότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ευημερία. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η παροχή τροφής, καθαρού νερού και αέρα, η ρύθμιση του κλίματος, η προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες.


Η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί σήμερα την πιο κρίσιμη περιβαλλοντική απειλή σε παγκόσμια κλίμακα, παράλληλα με την κλιματική αλλαγή, με την οποία είναι αλληλένδετη. Ενώ η βιοποικιλότητα συμβάλλει καθοριστικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, ο περιορισμός των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας για την αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας.

Ο ρυθμός με τον οποίο εξαφανίζονται τα είδη τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει προηγούμενο και είναι εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος του φυσικού. Ως αποτέλεσμα μειώνεται και η ικανότητα της φύσης να συνεχίσει να παρέχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται τελικά η ανθρωπότητα.

Η προστασία και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας είναι, επομένως, καίριας σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ανθρώπινων κοινωνιών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 φιλοδοξεί να επαναφέρει τη φύση στη ζωή των Ευρωπαίων και αποτελεί κεντρικό στοιχείο του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ.