Προωθούμε τη δημόσια συμμετοχή μέσα από την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών και το σχεδιασμό προγραμμάτων επιστήμης των πολιτών. Επιδιώκουμε την ενσωμάτωση της επιστήμης στις πολιτικές και τη διακυβέρνηση. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.