• Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση οικισμών και κτιριακού αποθέματος για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Δραστηριοποιούμαστε στη μελέτη και επίβλεψη κατασκευών αποκατάστασης πολιτιστικά ή/και τοπιακά σημαντικών κτιρίων και κτισμάτων με την κατά το δυνατόν εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για τον περιορισμό του ενεργειακού τους αποτυπώματος. 
  • Δραστηριοποιούμαστε στη μελέτη και επίβλεψη κατασκευών νέων κτιρίων και κτισμάτων με εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος. 

Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών παράγει το 28% των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπώς, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, δηλαδή η χρήση λιγότερης ενέργειας για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας, και η συνεπαγόμενη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα προκύπτουν μια σειρά από παράπλευρες ωφέλειες όπως είναι η μειωμένη ανάγκη για εισαγωγές, η εξοικονόμηση χρημάτων για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία, αλλά και πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υλικών.

Παρόλο που η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλει επίσης στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι ο φθηνότερος και αμεσότερος τρόπος μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Καινοτόμες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές πρακτικές, νέα υλικά, αυτοματισμοί, εξελιγμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος.

Η περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος ενισχύει την αστική ανθεκτικότητα, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και υποστηρίζει τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια η προϊούσα πλέον κλιματική αλλαγή κατέδειξε την ανάγκη στενής συνεργασίας των περιβαλλοντολόγων με τους μηχανικούς για την αντιμετώπιση καινοφανών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εξωαστικοί κυρίως οικισμοί, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί προσθετικά και εμβαλωματικά, χωρίς υποδομές και σχέδια. Εδώ απαιτείται η συστηματική μελέτη σε πολεοδομική κλίμακα με παραμέτρους που βάζουν την ίδια τη φύση στη λύση του προβλήματος.

Τρεις δράσεις μπορούν συνδυαστικά να μειώσουν καίρια τις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, μέχρις εξαφάνισης και να συμβάλουν στη μεταμόρφωση της άναρχης δόμησης σε οργανωμένο και φιλικό οικιστικό περιβάλλον: – διαχείριση των ρεμάτων και των παραρεμάτιων περιοχών – συστράτευση του αστικού πρασίνου στο δίκτυο ταμιευτήρων απόκρουσης ακραίων παροχών – φροντίδα της υγείας των περιαστικών δασών.