Σύμβουλος περιβάλλοντος, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες Περιβάλλοντος και πτυχίο Μαθηματικών. Ασχολείται επαγγελματικά από το 1992 με τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος συνεργαζόμενη με οικολογικές οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος προγραμμάτων για τη διατήρηση της φύσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει ευρεία εμπειρία στη διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και άλλων προστατευόμενων περιοχών, που περιλαμβάνει τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων δράσης όπως και τον σχεδιασμό και εφαρμογή ειδικών έργων διατήρησης οικοτόπων και ειδών πανίδας. Έχοντας ως ειδικό γνωστικό αντικείμενο τα πουλιά, ασχολείται με ειδικές ορνιθολογικές μελέτες και έργα διαχείρισης ενδιαιτημάτων για τα πουλιά σε φυσικές, ημιφυσικές και αστικές περιοχές.