ΒΙΟΚΛΙΜΑΞ – Ινστιτούτο Καινοτόμων Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών

Η “ΒΙΟΚΛΙΜΑΞ” δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων με μακρόχρονη εμπειρία σε ποικίλους τομείς που σχετίζονται με την προστασία, διαχείριση και διατήρηση του περιβάλλοντος. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα, εκπονεί μελέτες, στρατηγικά σχέδια και  σχέδια δράσης, συντάσσει τεχνικά δελτία και προτάσεις για χρηματοδότηση έργων. Η φιλοδοξία της ομάδας είναι να συμβάλει στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο για την προώθηση της οικονομίας χαμηλού άνθρακα και τη δημιουργία κοινωνιών που θα είναι πιο βιώσιμες και ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.

Οι στόχοι της ΒΙΟΚΛΙΜΑΞ συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), η νέα στρατηγική της Ευρώπης για την ανάπτυξη που θέτει στον πυρήνα της τα ζητήματα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις του σήμερα όπως είναι η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, η ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές, η ασφάλεια των τροφίμων, η ποιότητα του νερού και του αέρα, η προστασία της βιοποικιλότητας, η τόνωση της οικονομίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.